Werkwijze

Bij aanmelding vindt er vooraf een telefonisch oriënterend gesprek plaats. Dit om een inschatting te maken of de hulpvraag passend is bij het aanbod van de praktijk. Ik doe zowel individuele therapie als systeemtherapie met kinderen en jeugd, volwassenen en gezinnen. In de eerste gesprekken zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en uw verleden. Op grond daarvan stel ik in overleg met u een behandelingsplan op met daarin vermeld de te bereiken doelen en de werkwijze. De duur van behandeling is niet goed van tevoren te voorspellen. Over het algemeen varieert deze van enkele maanden tot een jaar. In de beginperiode vinden de sessies éénmaal per week op dezelfde dag en tijd plaats. Geleidelijk aan wordt de frequentie verminderd. We evalueren regelmatig om daarna samen de balans op te maken en verder te bespreken wat nog nodig is.

Kosten en vergoeding

Psychologische hulp voor jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waar u en uw kind woonachtig is/zijn (wet WMO; jeugdzorg). Zie voor meer informatie:
http://www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl/

Voor volwassenen is er met ingang van 1 januari 2022 een nieuw vergoedingssysteem van kracht geworden: het zorgprestatiemodel. Het is hierbij verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van een cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.

Voor 2022 heb ik met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Verplicht eigen risico

Er geldt een wettelijk vastgesteld, verplicht eigen risico binnen de basisverzekering. Voor 2022 is deze vastgesteld op €385,-.

Voor meer informatie:  http://www.lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Bij de eerste afspraak graag de verwijsbrief met verwijzing voor Specialistische GGZ van uw huisarts en een identiteitskaart meenemen.

Niet nakomen van een afspraak

Een niet nagekomen afspraak wordt niet door uw verzekeraar vergoed. Als u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Het tarief hiervoor is €55,-.

Wachttijd

De gemiddelde aanmeldings wachttijd is drie maanden. Wanneer de wachtlijst langer dan drie maanden is, zet ik geen nieuwe cliënten op de wachtlijst. Er is na de intake geen behandelingswachttijd.

Dieren in de praktijk

In de praktijk lopen een hond en twee katten rond.

 

Overige praktische informatie

Bereikbaarheid

Het best ben ik bereikbaar per mail info@sylviatempelman.nl. Telefonisch ben ik te bereiken met nummer 06-51987284 . Wanneer ik de telefoon niet kan opnemen, kunt u een bericht inspreken en uw contact gegevens achterlaten. Ik neem dan later contact met u op.

Adres: Speenkruidstraat 8A

            2555PP Den haag

Effectmeting met ROM

Via de mail zult u regelmatig vragenlijsten ontvangen. Deze metingen worden gebruikt om het effect van de behandeling in kaart te brengen. De zorgverzekeraar stelt de eis dat er op deze manier aan effectmeting wordt voldaan.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is elke psycholoog/psychotherapeut verplicht om een ​​kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat welke zorg hij biedt en hoe deze zorg wordt georganiseerd. Dit kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

Klachtregeling

Ik ben aangesloten bij de klachtregeling van LVVP u een klacht wilt indienen, dan kunt u dat doen via de mail (lvvp@klachtencompany.nl), telefonisch (088-234 1606) of per aangetekende brief (Postbus 3106 2601DC Delft)

Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

Cliënten onder de 18 kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

Crisis

In het geval van crises kunt u terecht bij uw eigen huisarts of bij Hadoks tel 070 3469669. https://www.hadoks.nl/smash-is-vanaf-nu-hadoks/

Over mijzelf

Sylvia Tempelman Ik ben afgestudeerd als orthopedagoge aan de Rijks Universiteit Leiden. Als vervolg daarop heb ik diverse postdoctorale opleidingen gevolgd, onder andere: Experiëntiële kinderpsychotherapie, Psychotherapie voor adolescenten, Cliënt gerichte psychotherapie voor volwassenen, Symbooldrama, Systeemtherapie, Mindfulness en EMDR

Het onderwijs heeft mij 17 jaar geboeid; ik ben verbonden geweest aan paramedische centra en heb sinds 1993 een eigen praktijk.

Ik ben ingeschreven in het BIG-register als klinisch psycholoog en als psychotherapeut.

Tevens ben ik lid van:

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)

https://www.lvvp.info/

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
https://www.vkjp.nl/home

Nederlandse Vereniging voor psychotherapie (NVP)

Website: https://www.psychotherapie.nl/

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

https://www.nvrg.nl/

Kind & Jeugd Haaglanden

https://www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl